Svedreducerende operation

Book konsultation
Download patientinformation:

En svedreducerende operation anbefales i tilfælde af særlig høj sved produktion. Der findes kirurgiske behandlinger mod svedtendens i armhulen. Unormalt kraftig svedsekretion kaldes hyperhidrosis imens lugtgener kaldes osmidrosis. Selvom de kirurgiske behandlingsmetoder har effekt på både svedmængden og lugtgener, foretages de kirurgiske behandlinger primært på grund af svedmængden.

De kirurgiske metoder har udviklet sig meget. Traditionelt bortopererede vi hele armhulen men i dag foretages mere skånsomme indgreb.

Operationerne kan foregå i lokal eller fuld bedøvelse, som sammedagskirurgisk indgreb og efterfølgende sygemelding i 1 uge.

Hvem henvender en svedreducerende operation sig til?

Vi sveder over hele kroppen. Ansigt, håndflader, armhuler, skridtet og fødder er områder med særlig svedtendens. Den kirurgiske behandling knytter sig primært til behandlingen af armhuler. Der findes dog en kirurgisk behandling, der også kan reducere svedsekretion (og tendens til rødmen) af ansigt samt svedtendens i håndflader. Her åbnes ind til brysthulen ved en kikkertoperation, hvor grænsestrengen langs indersiden af rygsøjlen opsøges og overskæres, sympatektomi. Herved bremses nervesignalet til svedkirtlerne (og blodkar). Denne type af kirurgisk behandling foretages af neuro- og thorax-kirurger og tilbydes ikke på Printzlau Privathospital.

Nogle patienter har problemer med tilbageværende betændelse i svedkirtler, dette er en lidelse for sig, der ikke har nogen sammenhæng med kraftig svedsekretion. Denne lidelse kaldes Hidrosadenitis og kan i visse tilfælde behandles med kirurgisk fjernelse af det påvirkede område.

Den sociale belastning af kraftig svedsekretion er meget individuel. Dels kan karakteren af dit arbejde gøre svedsekretion svær at acceptere og dels er der et psykologisk element, således at problemet forværres af din egen bevidsthed om problemet. Svedsekretionen stimuleres af det sympatiske nervesystem, dette betyder at tanken om det ubelejlige ved svedsekretionen, kan få svedsekretionen til at øges. Dette betyder omvendt, at svedproblemet kan reduceres gennem psykologisk vejledning og beherskelse af psykologiske teknikker. Det betyder også at et svedproblem kan virke helt uoverskueligt i en meget følsom periode i dit liv, men senere helt ligegyldig. Jeg anbefaler derfor patienter til, at overveje at vente med kirurgi og arbejde lidt med den psykologiske del af problemet, særligt yngre patienter.

Kirurgisk behandling af kraftig svedsekretion i armhuler, forbeholdes personer, hvor behandling med antiperspiranter ikke har kunnet give tilstrækkelig effekt og, hvor den kraftige svedsekretion er en stor social belastning i hverdagen. Populært sagt, bør kirurgisk behandling kun tilbydes, hvis du føler dig nødsaget til, at skifte tøj i løbet af arbejdsdagen.
Antiperspirant adskiller sig fra deodorant derved, at antiperspirant reducerer svedsekretionen mens deodorant blot reducerer lugten. Før du overvejer kirurgisk behandling bør, du have afprøvet de stærkere former for antiperspirant (aluminiumchlorid). Din egen læge eller en hudspecialist kan rådgive dig.

En midlertidig svedreduktion i armhuler, og andre steder på kroppen, kan opnås gennem indsprøjtning med botulinumtoksin, dette kan være velegnet, såfremt du er i en kortere periode i dit liv, føler svedsekretionen særligt generende. Botulinumtoksin behandlingen skal gentages med 3 – 9 mdr. mellemrum.

Hvordan udføres en svedreducerende operation?

Bortoperering af hele armhulen
Dette var den mest almindelige kirurgiske metode til fjernelse af svedproblemer i armhuler. Denne anvendes fortsat i svære tilfælde, hvor andre mere skånsomme metoder, ikke har haft tilstrækkelig effekt, eller til patienter der lider af betændelsestendens i svedkirtlerne (hidrosadenit).

Ved operationen fjernes hele det hårbærende område og dermed også det område med den største koncentration af svedkirtler. Såfremt det hårbærende område er stort, kræves omfordeling af huden i området omkring armhulen, for at kunne dække defekten. Operationen har en meget høj risiko for komplikationer, med dårlig heling og generende ar-dannelse, dette betyder, at vi i første omgang anbefaler mere skånsomme kirurgiske metoder. På den positive side er denne operation den eneste, hvor svedsekretionen helt forsvinder (såfremt hele armhulen er fjernet).

Operationen foretages en armhule af gangen. Operationen kan foretages i lokalbedøvelse men fuld bedøvelse er anbefalet, hvis der skal foretages omfordeling af huden omkring armhulen.

Åben fjernelse af svedkirtler
Gennem et langt, eller to kortere snit i armhulen, kan huden løsnes fra det dybere væv og indersiden af huden blotlægges. Derved kan en stor del af svedkirtlerne simpelt bortklippes med en saks. Denne operation kan ikke fjerne alle svedkirtler og en del af svedsekretionen vil vende tilbage. Risikoen for komplikationer er betydeligt lavere end ved bortoperering af hele armhulen, men operationen efterlader fortsat ar i armhulen.
Operationen foretages en armhule af gangen og kan foretages i lokalbedøvelse eller fuld bedøvelse.

Sugecurettage, lukket fjernelse af svedkirtler
Gennem to små snit på ca. ½ cm kan der indføres sugekanyler, svarende til de som anvendes ved fedtsugninger. Herved kan svedkirtler bortsuges. Denne operation fjerner heller ikke alle svedkirtler og en del af svedsekretionen vil vende tilbage. Riskoen for komplikationer er lavere, end for de to andre kirurgiske metoder, hvorfor denne metode ofte anbefales som førstevalg.

Begge armhuler kan behandles på en gang og operationen kan foretages i lokalbedøvelse.

Forløb

Forundersøgelse
Ved det første besøg vil plastikkirurgen sammen med dig, vurdere dine ønsker i forhold til muligheder og begrænsninger. Det er vigtigt at du har afprøvet andre behandlingsmuligheder. Armhulerne vurderes med henblik på om der er tendens til betændelse eller følger af dette. Du vil blive informeret om, hvad det er realistisk at forvente af resultat af operationen, hvilke følgevirkninger operationen har samt hvilke risici operationen medfører.

Som privat patient tilrådes du altid, at medbringe en bisidder til din forundersøgelse. Dette giver god mulighed for, at diskutere fordele og ulemper ved operationen, også efter du er kommet hjem. Lovgivningen omkring ”kosmetisk behandling” betyder desuden, at der som minimum skal gå 1 uge fra forundersøgelse før du kan booke dig til en operation som privat patient. Dette er en beskyttelse af dig, så der ikke bliver foretaget alt for impulsive operationer. Offentligt udvisiterede patienter er ikke dækket af denne lovgivning, men anbefales, at følge samme forholdsregler.

Operationen
Ved operationen skal du kortvarigt indlægges, uanset om operationen foretages i lokal eller fuld bedøvelse. Operationen foretages som sammedagskirurgisk indgreb, hvilket betyder, at du kommer hjem igen senere samme dag. Ved operation i fuld bedøvelse skal du være fastende mindst 6 timer inden operationen, men må dog drikke vand indtil 2 timer før. Sygeplejersken på sengeafdelingen tager imod dig, sikrer din identitet og viser dig til rette. Narkoselægen gennemgår den planlage bedøvelse med dig og din plastikkirurg foretager optegning og sikrer sig, at I er enige om planen.

Hvis operationen foretages i lokal bedøvelse er du naturligvis vågen under operationen og kan følge med. Der indledes med anlæggelse af lokalbedøvelse, dette er indsprøjtninger. Såfremt der skal foretages sugecurretage vil der derefter blive indsprøjtet yderligere væske tæt under huden, svarende til ved en fedtsugning. Efter ca. 10 minutter fortages sugningen. Derefter fortsættes tilsvarende på den anden side. Ved de andre operationer foretages kun operation på en side af gangen.

Ved afslutningen af operationen anlægges en let komprimerende bandage. Bandagens type afhænger af, hvilken operationsmetode der er anvendt.

Efter operationen
Umiddelbart efter operationen overflyttes du til opvågningsafdelingen, hvor specialsygeplejersken og narkoselægen holder øje med dig, indtil du er klar til at komme over på sengeafdelingen. På opvågningen opstartes den smertestillende behandling. Plastikkirurgen kommer og tilser dig og informerer omkring forløbet af operationen. Enten kan du få lov til, at gå direkte hjem herfra, ellers kommer du over på sengeafdelingen indtil, du er klar til, at komme hjem.

Den komprimerende bandage skal anvendes i 4 dage efter operationen. Herefter skal der opstartes forsigtige øvelser, så armhulerne strækkes ud. Du bliver instrueret i disse øvelser inden du kommer hjem.
Efter 14 dage møder du til kontrol og fjernelse af tråde hos sygeplejersken.

Ved de to skånsomme metoder, vil du opleve meget stor effekt i tiden lige efter operationen. Herefter vil noget af svedsekretionen vende tilbage.

Kontrol
Du møder til kontrol hos din plastikkirurg 3 måneder efter operationen. Her kan effekten af operationen vurderes

Følgevirkninger

Ar
Ved sugecurettage er arrene meget små, typisk mellem 5-7 mm. I de første 3 mdr. er arrene røde og hævede, herefter bliver de langsomt lyse og flade. Ved de større operationer efterlades længere ar og ved bortoperation af hele armhulen kan der komme ar udenfor armhulen. Arrene kan medføre stramninger i armhulen, der kan være generende når skulderen skal strækkes helt op. Der går helt op til 2 år, før arrene er helt opmodnende.

Følelsesløshed
Det er almindeligt med nedsat følsomhed i armhulen efter operationen. Dette kan være stærkt generende, specielt umiddelbart efter operationen. Med tiden bliver følsomheden mere normal.

Komplikationer

Blødning og væskeansamling
De komprimerende forbindinger skal medvirke til, at forebygge blødning og væskeansamling. Såfremt der kommer ansamling under huden, vil dette kunne medføre manglende heling af huden. I sjældne tilfælde kan der derfor skulle foretages en udtømning gennem punktur eller ved en operation.

Manglende heling
Armhulen er et område med megen bevægelse og fugtig varme, som giver risiko for dårlig heling, specielt ved bortoperering af hele armhulen. Dette er ikke et problem ved de mere skånsomme kirurgiske metoder.

Infektion
Infektion efter sugecurettage er meget sjældent. I de fleste tilfælde er der således tale om en overfladisk infektion i et af de små ar, som kan behandles med lokal pleje og antibiotika. I sjældne tilfælde kan infektionen sprede sig i dybden og gøre det nødvendigt at åbne op eller drænere betændelse. I disse tilfælde, vil infektionen kunne medføre manglende heling.

Utilstrækkelig effekt
Det er svært, at måle svedsekretion. Derfor bygger vurdering af kraftig svedsekretion i høj grad på din egen oplevelse af svedsekretionens omfang og de gener den medfører. Men af samme grund er det svært at måle effekten af de forskellige behandlingers effekt, da dette i samme grad vurderes ud fra din egen oplevelse. Dette betyder, at alle behandlinger, hvor svedsekretionen ikke fuldstændigt fjernes risikerer, at virke utilstrækkelig for den enkelte patient, da den resterende svedsekretion kan være kraftig nok til stadig at udgøre et socialt problem.

Såfremt der er foretaget sugecurretage er den eneste mulighed for yderligere effekt, at foretage en fjernelse af hele det hårbærende område.

Dødt væv (nekrose)
Blodcirkulationen til huden i armhulen kan forstyrres af blødning eller infektion, hvilket medfører nekrose (dødt væv). Her er man nødt til, at foretage en fornyet operation med fjernelse af det døde område og eksempelvis transplantation af hud. Dette vil ødelægge det kosmetiske resultat af operationen.

Holdbarhed

Som skrevet, vil de mere skånsomme kirurgiske metoder reducere, men ikke fjerne svedsekretionen. Den svedreduktion der er opnået efter 3 måneder, kan regnes for permanent.

Du kan læse mere om sved på sundhed.dk

Andreas har mere end 25 års erfaring og har særlig ekspertise i plastikkirurgi efter stort vægttab og graviditet. Han er Danmarks “National Secretary” for The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Book
Andreas Printzlau Speciallæge i plastikkirurgi