Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Printzlau Privathospital A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig på Printzlau Privathospital A/S. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Firmanavn: Printzlau Privathospital A/S

Adresse: Hjortholmsvej 2, 2830 Virum

CVR-nr.: 33786573

Telefon: +45 7244 0606

E-mailadresse: info@printzlau.com

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

  • På e-mail: martin@xtracon.dk
  • På telefon 3023 6992
  • Ved brev: Xtracon, att. Martin Printzlau, Hersevej 20, 4000 Roskilde

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du er patient hos os, behandles følgende personoplysninger:

  • Formål: Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne behandle dig.
  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, evt. pårørende, tidspunkter for besøg/behandlinger/operationer/.

Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dit/dine behandlingsforløb

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a, b, c og f.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

  • Navn, adresse, personnummer, køn hentes direkte fra CPR registret. Har du beskyttet navn/adresse, kan vi kun få oplysningerne fra dig. Telefonnummer, e-mailadresse, helbredsoplysninger modtager vi ligeledes direkte fra dig.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  • Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS

Opbevaring af dine personoplysninger

  • I henhold til Sundhedsloven skal vi opbevare dine journaloplysninger i 10 år efter seneste besøgsdato. Vi opbevarer dog dine data i 25 år med mindre du forinden beder om at de bliver slettet. Denne ekstra opbevaringstid skyldes at flere patienter kommer til fornyet operation mere end 10 år efter deres primære operation.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Visse personoplysninger behandles baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har ret til på ethvert tidspunkt at trække dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Printzlau Privathospitals persondatapolitik skrevet 25.05.2018.

Bliver revideret senest 24.05.2021